ขั้นตอนการดำเนินงาน

 

การชำระเงินจองสร้างบ้านพักอาศัย/อาคาร เพื่อทำแบบ (กรณีลูกค้าไม่มีแบบ)

- บ้านพักอาศัย/อาคาร ราคาไม่เกิน 2 ล้านบาท ชำระเงินจองให้ทำแบบและเตรียมงานเพื่อปลูกสร้างบ้านพักอาศัย/

   อาคาร 30,000 บาท

- บ้านพักอาศัย/อาคาร ราคาตั้งแต่ 2 ล้านบาท ขึ้นไป ชำระเงินจองให้ทำแบบและเตรียมงานเพื่อปลูกสร้างบ้านพักอาศัย/

   อาคาร 50,000 บาท

*หมายเหตุ: หากลูกค้าไม่ประสงค์จะทำสัญญาสร้างบ้านพักอาศัย/อาคารกับบริษัทฯ ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะยังไม่ได้ดำเนินการใดๆ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่   คืนเงินจองสร้างบ้านเพื่อทำแบบและเตรียมงานเพื่อปลูกสร้างบ้านพักอาศัย/อาคารทั้งหมด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส่วนกลางของบริษัทฯ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

การชำระเงินค่าก่อสร้าง

1. ชำระงวดที่ 1 (20%) ในวันเซ็นสัญญา

2. ชำระงวดที่ 2 (10%) เมื่องานตอกเสาเข็มแล้วเสร็จ

3. ชำระงวดที่ 3 (10%) เมื่องานฐานราก, คานคอดิน, เสาชั้นหนึ่ง แล้วเสร็จ

4. ชำระงวดที่ 4 (20%) เมื่องานเทพื้นชั้นล่าง, โครงสร้างชั้นสอง แล้วเสร็จ

5. ชำระงวดที่ 5 (15%) เมื่องานก่ออิฐ 50% และตั้งวงกบ 50%, โครงหลังคา แล้วเสร็จ

6. ชำระงวดที่ 6 (10%) เมื่องานมุงหลังคารอบบน แล้วเสร็จ

7. ชำระงวดที่ 7 (10%) เมื่องานฉาบปูน, มุงหลังคารอบล่าง, ปรับบานหน้าต่าง, ฝ้าเพดาน, เดินสายไฟ,

    งานเดินท่อประปา แล้วเสร็จ

8. ชำระงวดที่ 8 (5%) เมื่องานปูพื้น, ปรับบานประตู, ติดตั้งดวงโคม, สุขภัณฑ์, เก็บความสะอาดแล้วเสร็จ

หมายเหตุ : แบ่งเป็นงวดงาน  โดยขึ้นอยู่กับปริมาณงานของแต่ละแบบ

 

เอกสารต้องจัดเตรียม เพื่อประกอบคำขออนุญาตก่อสร้างบ้าน / อาคาร ดังนี้

1. เอกสารคำขอจ้างก่อสร้างบ้าน 1 ชุด

2. สำเนาโฉนดที่ดินแปลงที่ปลูกสร้าง ขนาดเท่าต้นฉบับ จำนวน 5 ชุด

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชกาของเจ้าของที่ดินและผู้ขออนุญาตปลูกสร้างจำนวน 5 ชุด

4. สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดิน และผู้ขออนุญาตปลูกสร้าง จำนวน  5 ชุด

5. สำเนาใบเสร็จเสียภาษีที่ดิน (ภาษีบำรุงท้องที่) ปีล่าสุด

 

งานรับประกัน

 1. รับประกันโครงสร้าง 10 ปี

2. รับประกันวัสดุอุปกรณ์ 1 ปี (กรณีใช้งานปกติ)

3. รับประกันงานระบบไฟฟ้า-ประปา 2 ปี

4. รับประกันหลังคา CPAC รับประกันหลังคา 5 ปี

5. รับประกันหลังคา MENTAL SHEET รับประกันหลังคา 3 ปี

 

 

 

 

Visitors: 56,550